Witamy na stronie MZK Nisko

WSKAZANIA WODOMIERZY
tel. 15 8415564 lub 158415565 w.29 lub KLIKNIJ <<<

Jest możliwość nabycia worków do zbiórki nakrętek. Miejsce odbioru: Stacji Uzdatniania Wody. Wszelkie informacje pod nr tel 501 089 232 bądź 572042189

Awarie kanalizacyjne:

tel. 015 8415 290
kom. 512 473 914
Awarie wodociągowe:

tel. 015 8415 570
kom. 512 189 729

Informacje na tematy:

- wyniki badań jakości wody w wodociągach: Nisko, Zarzecze, Nowosielec, decyzje Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Nisku o przydatności wody do spożycia znajdują się pod zakładą JAKOŚĆ WODY.

Aktualności


SKARGI I WNIOSKI Informujemy:
- w sprawach skarg i wniosków Prezes MZK Niskoprzyjmuje w każdy wtorek 12:00-14:00 oraz w każdą środę og 9:00-11:00. Spotkanie można umówić dzwoniąc pod nr tel 15 - 8415565 lub osobiście w sekretariacie siedziby MZK Nisko.
- od 01 września 2021 nastąpiła zmiana konta bankowego dla wszystkich kontrahentów. Prosimy o dokonanie wpłat na rachunek wskazany w otrzymanej fakturze.

Zbieraj nakrętki

W Gminie i Mieście Nisko rusza wielka akcja zbierania plastikowych nakrętek. Każdy mieszkaniec może przy okazji segregacji tworzyw sztucznych wrzucać nakrętki do specjalnego worka, dostarczonego wraz z tymi na inne odpady.
– Cieszy mnie niezmiernie, że możemy w Nisku również rozpocząć akcję ogólnokrajową właściwie, polegającą na zbieraniu plastikowych nakrętek w celu pomocy osobom chorym, niepełnosprawnym, osobom, które bardzo często czekają na pomoc finansową, wykorzystywaną na leczenie specyficznych chorób, pomoc potrzebną na już – mówi Waldemar Ślusarczyk Burmistrz Gminy i Miasta Nisko.
Akcja będzie przebiegać nieco inaczej niż widuje się to w sąsiednich miastach. Będzie ona przede wszystkim mniej kłopotliwa dla mieszkańców Gminy i Miasta Nisko, bowiem wraz z żółtymi workami na tworzywa sztuczne będą rozprowadzane specjalne worki na nakrętki plastikowe, które to worki będą w domu. Wystarczy więc wrzucić do nich nakrętki, nie trzeba ich nigdzie transportować, dźwigać, czy nosić w odległe miejsca miasta.
– Chciałbym tu bardzo mocno zaakcentować, że ta przepiękna inicjatywa to pomysł głównie Miejskiego Zakładu Komunalnego w Nisku. Chcemy także przy tej okazji pokazać nowe otwarcie tego zakładu, które idzie w kierunku pomocy różnym osobom, w tym również mieszkańcom Gminy i Miasta Nisko i za to bardzo dziękuję panu prezesowi – dodaje Burmistrz.
Do worka można wrzucać praktycznie wszystkie plastikowe zakrętki, niezależnie od kształtu, wielkości czy koloru. Mogą to być zakrętki po napojach, kawie, mleku czy jogurtach ale również po innych produktach spożywczych. W worku mogą się także znaleźć zakrętki po chemii gospodarczej, a więc po płynach do zmywania, szamponach itp.
Wypełnione worki można wystawić razem z tworzywami sztucznymi przed posesją w dniu, w którym służby MZK w Nisku prowadzą zbiórkę takich odpadów. Zakrętki zostaną przekazane wybranym organizacjom lub fundacjom charytatywnym, a następnie za środki z ich sprzedaży będzie można np. zakupić sprzęt rehabilitacyjny dla chorych dzieci.
– Wspólna akcja Gminy i Miasta Nisko oraz Miejskiego Zakładu Komunalnego w Nisku to projekt lokalny, ale wpisujący się w globalną koncepcję pomocy chorym poprzez zbieranie właśnie plastikowych nakrętek. Razem chcemy się włączyć w pomoc osobom potrzebującym, dlatego gorąco zachęcam do udziału w akcji – mówi Dariusz Dul Prezes Miejskiego Zakładu Komunalnego w Nisku.
Dodatkowe informacje na temat zbierania nakrętek w Gminie i Mieście Nisko można uzyskać pod numerem telefonu 15 841 55 65.

Projekty

W roku 2017 przygotowano i ogłoszono szereg przetargów w BZP i wybrano wykonawców na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Nisko” w skład którego wchodzą między innymi:

- Zadanie pod nazwą: „Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Nisku”, w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Nisko”
- Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej przy ul. Osiedle i Wańkowicza w Nisku w ramach projektu pod nazwą: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Nisko”.
- Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Sandomierskiej oraz kanalizacji sanitarnej w ul PCK, Rzeszowskiej oraz przy Pl. Wolności w Nisku w ramach projektu pod nazwą: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Nisko”.
- Pełnienie nadzoru inwestorskiego wielobranżowego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach projektu pn: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Nisko.”

Zakład nasz składając wniosek do POIiŚ na realizację w/w zadań w wysokości 15.485.131 zł netto pozyskał na ten cel środki unijne z nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020 w ramach zadania pt. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Nisko” w wysokości 9.871.771 zł. Prace na tym zadaniu zostały zakonczone i rozliczone.


Informacja o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.
W przypadku podejrzenia o możliwości wystąpienia potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, prosimy o przekazanie takiej informacji za pomocą:

1. Specjalny adres e-mail naduzycia.pois@mr.gov.pl lub
2. Elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci


  • Projekty
  • SUW
  • OWIK
  • Inwestycje

Odbiór odpadów

W związku z przejęciem działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych przez Miejski Zakład Komunalny Nisko Sp. z o.o. w przypadku wystąpienia nieprawidłowości związanych z tym zadaniem, prosimy o kontakt pod nr telefonu 15 841 55 70. Wszystkie zgłoszenia zostaną odnotowane i w możliwie szybkim terminie rozwiązane. Przepraszamy za zaistniałe niedociągnięcia spowodowane początkowym etapem naszej działalności
INFORMACJA
Informujemy o możliwości zakupu w MZK Nisko, bądź dzierżawy pojemników na odpady zmieszane o pojemności 120 litrów, 240 litrów oraz 1100 iitrów. Zgłoszenia przyjmujemy pod tel. 501 089 232, (15)841-55-70 lub e-mail: bok-odpady@mzknisko.pl
W załączeniu link do strony internetowej dotyczącej osłon śmietnikowych https://wireland.pl/#oslony do ewentualnego wykorzystania.

OGŁOSZENIE
Na instalacji PSZOK przyjmowane są jedynie odpady od osób które złożyły deklarację w Gminie Nisko. Za okazaniem dowodu osobistego.

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych w roku 2023
ugim Harmonogramy, komunikaty, wykazy, analizy Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Kierownik Referatu: Władysław Pracoń tel. (15) 8415724 e-mail: osk.kierownik@nisko.pl - UGiM Nisko
pytania W przypadku pytań lub reklamacji prosimy o kontakt pod numerem:
tel. 501 089 232, (15)841-55-70,
lub e-mail: bok-odpady@mzknisko.pl
tak Wszystkich zainteresowanych dzierżawą pojemników lub kontenerów prosimy o kontakt z naszą firmą:
MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNALNY NISKO Spółka z o.o. w Nisku 37-400 NISKO,
ul. Szklarniowa 1, tel. 501 089 232, (15)841-55-70
e-mail: bok-odpady@mzknisko.pl

PRZYPOMINAMY
Gospodarka odpadami komunalnymi należy do zadań własnych gminy.
Pod pojęciem tym kryje się szereg czynności oraz działań, mających na celu – jak najbardziej bezpieczne dla środowiska oraz zdrowia i życia ludzi i zwierząt – postępowanie z wytworzonymi odpadami komunalnymi. Obejmują one m.in.: zbiórkę, transport, utylizację oraz unieszkodliwianie odpadów, przy czym każda z tych czynności może przybierać różny zakres oraz formy. Obowiązki gminy w gospodarce odpadami komunalnymi reguluje ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dalej: UCPG) [Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach], wielokrotnie nowelizowana, co skutkowało stale powiększającym się katalogiem zadań władz samorządowych związanych z zagospodarowaniem odpadów. Najistotniejsza nowelizacja wspomnianej wyżej ustawy miała miejsce w 2011 r. [Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach], a zmiany nią wprowadzone – obowiązujące od stycznia 2012 r.

Taryfy od 29.06.21

Na podstawie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Nisku przedstawia obowiązujący od 29.06.2021 roku cennik na zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie objętym działaniem Spółki.

Do pobrania:

Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie zatwierdzająca taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ma terenie Miasta i Gminy Nisko z dnia 28 maja 2021 r.

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZNIA ŚCIEKÓW - CENNIK

RODO

INFORMACJE IOD
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MZK Nisko Sp. z o.o. w Nisku, 37-400 Nisko ul. Szklarniowa 1, którą reprezentuję Prezes: prezes@mzknisko.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w MZK Nisko Sp. z o.o., z którym może się Pan/Pani skontaktować drogą e-mailową: iod@mzknisko.pl lub pocztą tradycyjną na adres siedziby MZK Nisko.
Do pobrania:
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych do umowy o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków PDF
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych monitoring wizyjny PDF

Ważne

Kontakt, wzory dokumentów

Odbiorcy indywidualni


Faktury za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków:
- przyjmowanie wskazań,
- faktury i rozliczenia.
pierwsze piętro pok. 11
tel. 15 841 55 64

Odbiorcy zbiorowi


Faktury za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków:
- przyjmowanie wskazań,
- faktury i rozliczenia.
parter pok. 3
tel. 15 841 55 65 w. 29

Umowy


podpisywanie umów na dostarczanie wody i odprowadzanieścieków:
- wydawanie wniosków i umów,
- wydawanie wodomierzy.
parter pok. 3
tel. 15 841 55 65 w. 29

Budowa przyłączy


uzgadnianie warunków podłączenia do sieci wodociągowej.
Głowny inżynier Tomasz Wasiuta
pierwsze pietro pok. 18
tel. 15 841 55 65 w. 26